Informacje prawne

SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 10
01-378 Warszawa

KRS: 0000044662
NIP: 524-030-70-31

Wysokość kapitału zakładowego: 21.000.000 PLN

Oferta

Niniejsza strona internetowa ma wyłącznie charakter informacyjny, a znajdujące się na niej informacje były aktualizowane na dzień ich publikacji. Podane informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych produktów Suzuki. Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dystrybutorem Suzuki w celu uzyskania aktualnych informacji na temat prezentowanych produktów Suzuki. Ze względu na ograniczenia techniki kolory przedstawione na niniejszej stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów Suzuki, w tym ich nadwozia i tapicerki (o ile ma zastosowanie).

Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte na niniejszej stronie internetowej są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji produktu Suzuki następuje w umowie jego sprzedaży.

Zużycie paliwa i emisja CO2 samochodów Suzuki zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej.

Należy pamiętać, ze producent produktów Suzuki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia produktów oferowanych na rynku polskim bez uprzedzenia.

Prawa autorskie, prawa własności przemysłowej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy także, że zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, etc., przedstawiane na naszej stronie, stanowią własność podmiotów z grupy Suzuki lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, czy inne wykorzystywanie, bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego jest zabronione. Korzystanie z niniejszej strony internetowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie własności intelektualnej lub przemysłowej należącej do podmiotów z grupy Suzuki lub osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności

Suzuki Motor Poland dołożyło starań w przygotowaniu niniejszej strony internetowej, nie możemy jednak zagwarantować, że zawarte na niej informacje są wolne od jakichkolwiek błędów i omyłek. Zaznaczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej lub uzyskanych za jej pośrednictwem, z wyjątkiem sytuacji, gdy powstałe szkody są rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Przed jakimkolwiek wykorzystaniem informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej należy zapoznać się z treścią niniejszej zakładki „Informacje prawne”. Jednocześnie polecamy Państwu podejmowanie koniecznych środków ostrożności podczas korzystania z niniejszej strony, w tym zabezpieczenie się przed wirusami i trojanami komputerowymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, jak też wirusy oraz trojany, które mogą zaatakować Państwa sprzęt, w związku z dostępem do niniejszej strony internetowej, o ile nie będzie to rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, administrowanych przez osoby trzecie, na których zawartość nie mamy wpływu i za treść których nie ponosimy odpowiedzialności.

ZAMÓW OFERTĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Salonu Firmowego Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Autoryzowanego Dealera Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, NIP 5730008637, REGON 150024122 („Dealer”) oraz SMP.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez SMP i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty („Oferta”).

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty,
  • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych SMP,
  • nadzoru nad procesem przygotowania i przesłania Oferty zgodnie ze standardami marki Suzuki.

W przypadku zamówienia Oferty od SMP, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty;
  • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przygotowania i przesłania Oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej z tytułu Oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, , dostawcy usług IT, call center) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@bocar.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z wybranym samochodem Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych innych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 ("SMP") oraz wybranego przeze mnie dealera moich danych osobowych w celach:

W przypadku Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. wyrażam zgodę na:

W przypadku wybranego przeze mnie dealera wyrażam zgodę na: