Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. za rok podatkowy trwający od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Spis treści

 1. Informacje ogólne
  1. Informacje o Spółce
  2. Cele podatkowej strategii Spółki
  3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2022/2023 i plany jej realizacji w latach kolejnych
 2. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
  1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
  2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
 3. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą
  1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych
  2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
 4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
  1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
  2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
 5. Informacje o złożonych wnioskach
  1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
  2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
  3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług
 6. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (dalej: „Suzuki” lub „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. oraz nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

I. Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce

Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powstała 17 czerwca 1992 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000044662; NIP: 5240307031; REGON: 01107770600000.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych,
 • obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.
Zgodnie z umową spółki czas trwania Suzuki jest nieograniczony. W roku podatkowym 2022/2023 członkami zarządu Spółki byli:
 • Pan Piotr Dulnik na stanowisku Prezesa Zarządu,
 • Pan Takanori Suzuki na stanowisku Członka Zarządu,
 • Pan Sakai Fumito na stanowisku Członka Zarządu 2.
Kapitał zakładowy Suzuki wynosi 21.000.000,00 zł (dzieląc się na 7.000 udziałów o wartości 3.000,00 zł każdy). Struktura własnościowa tego kapitału jest następująca:
 • Suzuki Motor Corporation, Hamamatsu, Japonia jest właścicielem 6.800 udziałów o wartości 20.400.000,00 PLN;
 • pozostałe 200 udziałów o wartości 600.000,00 PLN pozostaje w rękach Suzuki Deutschland GmbH z siedzibą w Bensheim, Niemcy.

2. Cele podatkowej strategii Spółki

Spółka realizuje strategię podatkową mającą na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
Zarząd oraz kierownictwo Spółki wdrażają mechanizmy wewnętrzne celem zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

 • dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
 • wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji, również w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
 • kładzie nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki;
 • inwestuje w regularne poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
 • podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego;
 • w razie ewentualnych wątpliwości Spółka występuje z wnioskami o wydanie interpretacji prawa podatkowego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności w branży motoryzacyjnej.

3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2022/2023 i plany jej realizacji w latach kolejnych

Realizowana strategia podatkowa zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych. W roku podatkowym 2022/2023, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych.

W roku podatkowym 2022/2023, Spółka zidentyfikowała następujące ryzyka podatkowe oraz wyzwania związane z realizacją jej obowiązków podatkowych:

 • ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych, w tym przykładowo kompleksowe zmiany wprowadzone za pośrednictwem rządowego programu „Polski Ład”;
 • - Spółka zawierała umowy z podmiotami niepowiązanymi, których rzeczywista działalność wymaga weryfikacji przy zachowaniu zasad należytej staranności, w szczególności dla celów VAT i WHT;
 • Spółka dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, w związku z czym istniało ryzyko materializacji obowiązku sporządzania dokumentacji na potrzeby cen transferowych. Ponadto Spółka zbadała, czy realizowane przez nią transakcje kontrolowane były dokonywane z zachowaniem zasady ceny rynkowej, szczególnie poprzez posiadanie aktualnych analiz cen transferowych;
 • ryzyko nieprawidłowego przeprowadzenia procesu fakturowania.

Aby przeciwdziałać materializacji ww. ryzyka, Spółka podjęła następujące działania:

 • Coroczne badanie potencjalnej materializacji po stronie Spółki obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz przygotowywanie takiej dokumentacji, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
 • Weryfikacja kontrahentów, w szczególności poprzez analizę podstawowych danych dotyczących kontrahentów, w tym m. in. adresu, danych kontaktowych, danych rejestracyjnych, danych z systemu VIES, danych z Biura Informacji Podatkowych w Koninie. Spółka nie podejmuje współpracy z podmiotami, których nie jest w stanie zidentyfikować, np. z wykorzystaniem rejestrowych baz danych;
 • Spółka stosuje wewnętrzne rozwiązania bazujące na zasadzie tzw. „dobrych praktyk” zapewniające zgodność z prawem przeprowadzane procesy fakturowania.

W perspektywie najbliższych lat (pod warunkiem niezaistnienia żadnych okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności gospodarczej Spółki), oprócz rewizji i uaktualniania, Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej, a w szczególności w zakresie przyjętej wizji podatkowej.

II. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:

 • Zarząd Spółki sprawuje ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 • Zapewnienie realizacji obowiązków podatnika (i płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych) należy do Dyrektora Działu Finansowego, który koordynuje prace Działu Finansowego oraz podejmuje działania celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z kwalifikacją prawno-podatkową poszczególnych zdarzeń gospodarczych.
 • Realizacja obowiązków płatnika (wyłącznie z tytułu wypłacanych wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych) realizowana jest przez pracownika odpowiedzialnego za naliczenie wynagrodzeń, który otrzymuje informacje o urlopach od Działu Kadr. Z kolei informacje o zwolnieniach lekarskich przekazywane są drogą elektroniczną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie ww. informacji dokonywane są odpowiednie naliczenia wynagrodzeń pracowników Spółki.
 • Kalkulacje podatkowe dokonywane są comiesięcznie przez dedykowanych pracowników Działu Finansowego na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych, które odzwierciedlają stan rzeczywisty.
 • Pracownicy Działu Finansowego pod nadzorem Zarządu Spółki oraz Dyrektora Działu Finansowego sporządzają na podstawie przygotowanej kalkulacji zeznania podatkowe na właściwym urzędowym formularzu.
 • Odpowiedzialny pracownik Działu Finansowego pod nadzorem Dyrektora Działu Finansowego odpowiada za złożenie deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłatę podatku z zachowaniem terminu ustawowego.

Dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych deklaracji są archiwizowane w uporządkowany sposób w formie papierowej lub/oraz w formie elektronicznej na serwerze Spółki.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, w szczególności:

 • płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy,
 • płaci miesięcznie podatek VAT,
 • płaci podatek akcyzowy od importowanych samochodów osobowych oraz olejów silnikowych,
 • realizuje płatności za nabycia określonych ustawowo towarów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;
 • realizuje obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na rzecz zatrudnionych i kalkuluje, pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od tych osób,
 • z uwagi na dostatecznie dobrą płynność finansową, nie planuje wnioskować o odroczenie terminu płatności podatku ani rozłożenie zapłaty podatku na raty.

b) Stosowane procedury

Spółka wywiązując się ze swoich obowiązków podatkowych stosuje tzw. „zasady dobrych praktyk”. Z uwagi na skalę Spółki nie ma konieczności wprowadzać wysoko sformalizowanych procedur, gdyż w roku podatkowym 2022/2023 Dział Finansowy Spółki obejmował 5 osób, co umożliwia stałą, dobrą komunikację oraz bieżącą weryfikację prawidłowości prowadzonych działań.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowym 2022/2023, Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej ani uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2200).
Niemniej, Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Współpraca ta jest regularna oraz dotyczy bieżących rozliczeń podatkowych Spółki.

III. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i co najważniejsze terminowo uiszcza należny podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług na konto właściwego urzędu skarbowego, oraz podatek od nieruchomości na rachunek właściwej gminy;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
 • sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy cen transferowych, o ile realizowane w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczą progi dokumentacyjne;
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz, w razie takiej potrzeby, ustala obowiązki w zakresie raportowania, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2022/2023 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od nieruchomości;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku akcyzowego.

W roku podatkowym 2022/2023 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) wynikające z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu wypłacanych odsetek od wydłużonych terminów zapłaty za towary handlowe.

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2022/2023 Spółka nie zidentyfikowała żadnych uzgodnień, które spełniałyby kryterium schematu podatkowego, wobec czego w ww. okresie Spółka nie przekazała informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

IV. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

W roku podatkowym 2022/2023 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów. Poniższa tabela przedstawia zestawienie transakcji kontrolowanych realizowanych przez Spółkę przygotowane na potrzeby informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Określenie podmiotu powiązanego Wartość transakcji (tys. PLN) Rodzaj transakcji kontrolowanej Charakter powiązań
nierezydent 635.144 Zakup/sprzedaż towarów Kapitałowe bezpośrednie
nierezydent 36.211 Zakup/sprzedaż towarów Kapitałowe pośrednie

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W roku podatkowym 2022/2023 Spółka nie planowała ani nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych, w szczególności:

 • łączenia z innymi spółkami;
 • przekształcenia w inną spółkę;
 • wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego
 • zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki);
 • wymiany udziałów.

V. Informacje o złożonych wnioskach

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2022/2023 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnych interpretacji prawa podatkowego.

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2022/2023 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku podatkowym 2022/2023 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążących informacji stawkowych.

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2022/2023 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążących informacji akcyzowych.

VI. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2022/2023 Spółka nie dokonuje rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Tym samym w przypadku Spółki nie są dokonywane jakiekolwiek rozliczenia podatkowe z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. za rok podatkowy trwający od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

I. Spis treści

 1. Spis treści
 2. Wstęp
 3. Informacje ogólne
  1. Informacje o Spółce
  2. Cele podatkowej strategii Spółki
  3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2021/2022 i plany jej realizacji w latach kolejnych
 4. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
  1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
  2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
 5. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą
  1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych
  2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
 6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
  1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
  2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 7. Informacje o złożonych wnioskach
  1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
  2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
  3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług
  4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
 8. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

II. Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (dalej: „Suzuki” lub „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. oraz nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

III. Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce

Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powstała 17 czerwca 1992 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000044662; NIP: 5240307031; REGON: 01107770600000.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych,
 • obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.
Zgodnie z umową spółki czas trwania Suzuki jest nieograniczony. W roku podatkowym 2021/2022 członkami zarządu Spółki byli:
 • Pan Piotr Dulnik na stanowisku Prezesa Zarządu,
 • Pan Takanori Suzuki na stanowisku Członka Zarządu,
 • Pan Masato Atsumi na stanowisku Członka Zarządu.
 • Pan Sakai Fumito na stanowisku Członka Zarządu 2.
Kapitał zakładowy Suzuki wynosi 21.000.000,00 zł (dzieląc się na 7.000 udziałów o wartości 3.000,00 zł każdy). Struktura własnościowa tego kapitału jest następująca:
 • Suzuki Motor Corporation, Hamamatsu, Japonia jest właścicielem 6.800 udziałów o wartości 20.400.000,00 PLN;
 • pozostałe 200 udziałów o wartości 600.000,00 PLN pozostaje w rękach Suzuki Deutschland GmbH z siedzibą w Bensheim, Niemcy.

2. Cele podatkowej strategii Spółki

Spółka realizuje strategię podatkową mającą na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Zarząd oraz kierownictwo Spółki wdrażają mechanizmy wewnętrzne celem zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

 • dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
 • wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji, również w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
 • kładzie nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki;
 • inwestuje w regularne poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
 • podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego;
 • w razie ewentualnych wątpliwości Spółka występuje z wnioskami o wydanie interpretacji prawa podatkowego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności w branży motoryzacyjnej.

3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2021/2022 i plany jej realizacji w latach kolejnych

Realizowana strategia podatkowa zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych. W roku podatkowym 2021/2022, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych.

W roku podatkowym 2021/2022, Spółka zidentyfikowała następujące ryzyka podatkowe oraz wyzwania związane z realizacją jej obowiązków podatkowych:

 • ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych, w tym przykładowo:
  • Odroczono wejście w życie niektórych przepisów o podatku u źródła (WHT) do 31 grudnia 2021 r., a od 1 stycznia 2022 r. zaczęły one obowiązywać;
  • Ministerstwo Finansów udostępniło wzór nowego zawiadomienia ZAW-NR - zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (tzw. „biała lista”). Z dniem 1 stycznia 2020 roku każda transakcja, której kwota brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, musi zostać dokonana na rachunek bankowy wskazany na Białej liście. W przeciwnym razie podatnikowi grożą sankcje. Jeśli dany podmiot zapłacił należność za wystawioną przez podatnika VAT czynnego fakturę przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT, to może złożyć odpowiednie zawiadomienie ZAW-NR, aby m. in. uniknąć sankcji;
  • Od 1 stycznia 2021 r. w życie wszedł pakiet SLIM VAT, wpływający na zasady rozliczenia podatku VAT;
  • W dniu 8 września 2021 r. zgłoszono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw tzw. „Polski Ład”. Uchwalono ustawę tzw. „Polski Ład” w dniu 29 października 2021 r. oraz ogłoszono dnia 23 listopada 2021 r. Ustawa ta obowiązywała od 1 stycznia 2022 r., po czym była wielokrotnie zmieniana.
 • Spółka zawierała umowy z podmiotami niepowiązanymi, których rzeczywista działalność wymaga weryfikacji przy zachowaniu zasad należytej staranności, w szczególności dla celów VAT i WHT;
 • Spółka dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, w związku z czym istniało ryzyko materializacji obowiązku sporządzania dokumentacji na potrzeby cen transferowych. Ponadto Spółka zbadała, czy realizowane przez nią transakcje kontrolowane były dokonywane z zachowaniem zasady ceny rynkowej, szczególnie poprzez posiadanie aktualnych analiz cen transferowych;
 • ryzyko nieprawidłowego przeprowadzenia procesu fakturowania.

Aby przeciwdziałać materializacji ww. ryzyka, Spółka podjęła następujące działania:

 • Coroczne badanie potencjalnej materializacji po stronie Spółki obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz przygotowywanie takiej dokumentacji, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
 • Weryfikacja kontrahentów, w szczególności poprzez analizę podstawowych danych dotyczących kontrahentów, w tym m. in. adresu, danych kontaktowych, danych rejestracyjnych, danych z systemu VIES, danych z Biura Informacji Podatkowych w Koninie. Spółka nie podejmuje współpracy z podmiotami, których nie jest w stanie zidentyfikować, np. z wykorzystaniem rejestrowych baz danych;
 • Spółka stosuje wewnętrzne rozwiązania bazujące na zasadzie tzw. „dobrych praktyk” zapewniające zgodność z prawem przeprowadzane procesy fakturowania.

W perspektywie najbliższych lat (pod warunkiem niezaistnienia żadnych okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności gospodarczej Spółki), oprócz rewizji i uaktualniania, Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej, a w szczególności w zakresie przyjętej wizji podatkowej.

IV. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:

 • Zarząd Spółki sprawuje ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 • Zapewnienie realizacji obowiązków podatnika (i płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych) należy do Dyrektora Działu Finansowego, który koordynuje prace Działu Finansowego oraz podejmuje działania celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z kwalifikacją prawno-podatkową poszczególnych zdarzeń gospodarczych.
 • Realizacja obowiązków płatnika (wyłącznie z tytułu wypłacanych wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych) realizowana jest przez pracownika odpowiedzialnego za naliczenie wynagrodzeń, który otrzymuje informacje o urlopach od Działu Kadr. Z kolei informacje o zwolnieniach lekarskich przekazywane są drogą elektroniczną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie ww. informacji dokonywane są odpowiednie naliczenia wynagrodzeń pracowników Spółki.
 • Kalkulacje podatkowe dokonywane są comiesięcznie przez dedykowanych pracowników Działu Finansowego na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych, które odzwierciedlają stan rzeczywisty.
 • Pracownicy Działu Finansowego pod nadzorem Zarządu Spółki oraz Dyrektora Działu Finansowego sporządzają na podstawie przygotowanej kalkulacji zeznania podatkowe na właściwym urzędowym formularzu.
 • Odpowiedzialny pracownik Działu Finansowego pod nadzorem Dyrektora Działu Finansowego odpowiada za złożenie deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłatę podatku z zachowaniem terminu ustawowego.

Dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych deklaracji są archiwizowane w uporządkowany sposób w formie papierowej lub/oraz w formie elektronicznej na serwerze Spółki.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, w szczególności:

 • płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy,
 • płaci miesięcznie podatek VAT,
 • płaci podatek akcyzowy od importowanych samochodów osobowych oraz olejów silnikowych,
 • realizuje płatności za nabycia określonych ustawowo towarów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;
 • realizuje obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na rzecz zatrudnionych i kalkuluje, pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od tych osób,
 • z uwagi na dostatecznie dobrą płynność finansową, nie planuje wnioskować o odroczenie terminu płatności podatku ani rozłożenie zapłaty podatku na raty.

b) Stosowane procedury

Spółka wywiązując się ze swoich obowiązków podatkowych stosuje tzw. „zasady dobrych praktyk”. Z uwagi na skalę Spółki nie ma konieczności wprowadzać wysoko sformalizowanych procedur, gdyż w roku podatkowym 2021/2022 Dział Finansowy Spółki obejmował od 4 do 5 osób, co umożliwia stałą, dobrą komunikację oraz bieżącą weryfikację prawidłowości prowadzonych działań.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowym 2021/2022, Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej ani uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2200).

Niemniej, Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Współpraca ta jest regularna oraz dotyczy bieżących rozliczeń podatkowych Spółki.

V. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i co najważniejsze terminowo uiszcza należny podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług na konto właściwego urzędu skarbowego, oraz podatek od nieruchomości na rachunek właściwej gminy;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
 • sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy cen transferowych, o ile realizowane w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczą progi dokumentacyjne;
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz, w razie takiej potrzeby, ustala obowiązki w zakresie raportowania, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od nieruchomości;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku akcyzowego.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) wynikające z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu wypłacanych odsetek od wydłużonych terminów zapłaty za towary handlowe.

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka nie zidentyfikowała żadnych uzgodnień, które spełniałyby kryterium schematu podatkowego, wobec czego w ww. okresie Spółka nie przekazała informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

VI. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów. Poniższa tabela przedstawia zestawienie transakcji kontrolowanych realizowanych przez Spółkę przygotowane na potrzeby informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka nie planowała ani nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych, w szczególności:

 • łączenia z innymi spółkami;
 • przekształcenia w inną spółkę;
 • wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki);
 • wymiany udziałów.

VII. Informacje o złożonych wnioskach

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnych interpretacji prawa podatkowego.

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążących informacji stawkowych

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej oraz otrzymała Wiążącą Informację Akcyzową z dn. 18 czerwca 2021 r.

VIII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka nie dokonuje rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Tym samym w przypadku Spółki nie są dokonywane jakiekolwiek rozliczenia podatkowe z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. za rok podatkowy trwający od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

I. Spis treści

 1. Spis treści
 2. Wstęp
 3. Informacje ogólne
  1. Informacje o spólce
  2. Cele podatkowej strategii Spółki
  3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020/2021 i plany jej realizacji w latach kolejnych
 4. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
  1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
   1. Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
   2. Stosowane procedury
  2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
 5. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą
  1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych
  2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
 6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
  1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
  2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 7. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą
  1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
  2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
  3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług
  4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
 8. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

II. Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (dalej: „Suzuki” lub „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. oraz nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

III. Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce

Suzuki Motor Poland Sp z o.o. powstała 17.06.1992 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000044662; NIP: 5240307031; REGON: 01107770600000.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych,
 • obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.
Zgodnie z umową spółki czas trwania Suzuki jest nieograniczony. W roku podatkowym 2020/2021 członkami zarządu Spółki byli:
 • Pan Piotr Dulnik na stanowisku Prezesa Zarządu,
 • Pan Takanori Suzuki na stanowisku Członka Zarządu,
 • Pan Masato Atsumi na stanowisku Członka Zarządu.
Kapitał zakładowy Suzuki wynosi 21.000.000,00 zł (dzieląc się na 7.000 udziałów o wartości 3.000,00 zł każdy). Struktura własnościowa tego kapitału jest następująca:
 • Suzuki Motor Corporation, Hamamatsu, Japonia jest właścicielem 6.800 udziałów o wartości 20.400.000,00 PLN;
 • pozostałe 200 udziałów o wartości 600.000,00 PLN pozostaje w rękach Suzuki Deutschland GmbH z siedzibą w Bensheim, Niemcy.

2. Cele podatkowej strategii Spółki

Spółka realizuje strategię podatkową mającą na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Zarząd oraz kierownictwo Spółki wdrażają mechanizmy wewnętrzne celem zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

 • dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
 • wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji, również w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
 • kładzie nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki;
 • inwestuje w regularne poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
 • podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego;
 • w razie ewentualnych wątpliwości Spółka występuje z wnioskami o wydanie interpretacji prawa podatkowego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności w branży motoryzacyjnej.

3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020/2021 i plany jej realizacji w latach kolejnych

Realizowana strategia podatkowa zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych. W roku podatkowym 2020/2021, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych.

W roku podatkowym 2020/2021, Spółka zidentyfikowała następujące ryzyka podatkowe oraz wyzwania związane z realizacją jej obowiązków podatkowych:

 • ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych, w tym:
  • wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w transakcjach,
  • wprowadzenie nowego wykazu podatników VAT, tzw. biała lista podatników VAT, który wszedł w życie od 1 września 2019 r., jednak sankcje obowiązują co do zasady od 1 stycznia 2020 r.
  • z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany modyfikujące w istotny sposób dotychczasowe zasady opodatkowania VAT międzynarodowego obrotu towarowego (tzw. quick fixes),
  • wprowadzenie przepisów dotyczących zatorów płatniczych, których celem skuteczniejsze niż dotychczas karanie przedsiębiorstw zwlekających z terminową regulacją należności;
 • Spółka zawierała umowy z podmiotami niepowiązanymi, których rzeczywista działalność wymaga weryfikacji przy zachowaniu zasad należytej staranności, w szczególności dla celów VAT i WHT;
 • Spółka dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, w związku z czym istniało ryzyko materializacji obowiązku sporządzania dokumentacji na potrzeby cen transferowych. Ponadto Spółka zbadała, czy realizowane przez nią transakcje kontrolowane były dokonywane z zachowaniem zasady ceny rynkowej, szczególnie poprzez posiadanie aktualnych analiz cen transferowych;
 • ryzyko nieprawidłowego przeprowadzenia procesu fakturowania.

Aby przeciwdziałać materializacji ww. ryzyka, Spółka podjęła następujące działania:

 • Coroczne badanie potencjalnej materializacji po stronie Spółki obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz przygotowywanie takiej dokumentacji, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
 • Weryfikacja kontrahentów, w szczególności poprzez analizę podstawowych danych dotyczących kontrahentów, w tym m. in. adresu, danych kontaktowych, danych rejestracyjnych, danych z systemu VIES, danych z Biura Informacji Podatkowych w Koninie. Spółka nie podejmuje współpracy z podmiotami, których nie jest w stanie zidentyfikować, np. z wykorzystaniem rejestrowych baz danych;
 • Spółka stosuje wewnętrzne rozwiązania bazujące na zasadzie tzw. „dobrych praktyk” zapewniające zgodność z prawem przeprowadzane procesy fakturowania.

W perspektywie najbliższych lat (pod warunkiem niezaistnienia żadnych okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności gospodarczej Spółki), oprócz rewizji i uaktualniania, Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej, a w szczególności w zakresie przyjętej wizji podatkowej.

IV. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:

 • Zarząd Spółki sprawuje ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 • Zapewnienie realizacji obowiązków podatnika (i płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych) należy do Dyrektora Działu Finansowego, który koordynuje prace Działu Finansowego oraz podejmuje działania celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z kwalifikacją prawno-podatkową poszczególnych zdarzeń gospodarczych.
  Realizacja obowiązków płatnika (wyłącznie z tytułu wypłacanych wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych) realizowana jest przez pracownika odpowiedzialnego za naliczenie wynagrodzeń, który otrzymuje informacje o urlopach od Działu Kadr. Z kolei informacje o zwolnieniach lekarskich przekazywane są drogą elektroniczną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie ww. informacji dokonywane są odpowiednie naliczenia wynagrodzeń pracowników Spółki.
 • Kalkulacje podatkowe dokonywane są comiesięcznie przez dedykowanych pracowników Działu Finansowego na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych, które odzwierciedlają stan rzeczywisty.
 • Pracownicy Działu Finansowego pod nadzorem Zarządu Spółki oraz Dyrektora Działu Finansowego sporządzają na podstawie przygotowanej kalkulacji zeznania podatkowe na właściwym urzędowym formularzu.
 • Odpowiedzialny pracownik Działu Finansowego pod nadzorem Dyrektora Działu Finansowego odpowiada za złożenie deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłatę podatku z zachowaniem terminu ustawowego.

Dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych deklaracji są archiwizowane w uporządkowany sposób w formie papierowej lub/oraz w formie elektronicznej na serwerze Spółki.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, w szczególności:

 • płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy,
 • płaci miesięcznie podatek VAT,
 • płaci podatek akcyzowy od importowanych samochodów osobowych oraz olejów silnikowych,
 • realizuje płatności za nabycia określonych ustawowo towarów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;
 • realizuje obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na rzecz zatrudnionych i kalkuluje, pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od tych osób,
 • z uwagi na dostatecznie dobrą płynność finansową, nie planuje wnioskować o odroczenie terminu płatności podatku ani rozłożenie zapłaty podatku na raty.

b) Stosowane procedury

Spółka wywiązując się ze swoich obowiązków podatkowych stosuje tzw. „zasady dobrych praktyk”. Z uwagi na skalę Spółki nie ma konieczności wprowadzać wysoko sformalizowanych procedur, gdyż w roku podatkowym 2020/2021 Dział Finansowy Spółki obejmował 4 osoby, co umożliwia stałą, dobrą komunikację oraz bieżącą weryfikację prawidłowości prowadzonych działań.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowym 2020/2021, Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej ani uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2200).

Niemniej, Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Współpraca ta jest regularna oraz dotyczy bieżących rozliczeń podatkowych Spółki.

V. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i co najważniejsze terminowo uiszcza należny podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług na konto właściwego urzędu skarbowego, oraz podatek od nieruchomości na rachunek właściwej gminy;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
 • sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy cen transferowych, o ile realizowane w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczą progi dokumentacyjne;
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz, w razie takiej potrzeby, ustala obowiązki w zakresie raportowania, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od nieruchomości;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku akcyzowego.

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) wynikające z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu wypłacanych odsetek od wydłużonych terminów zapłaty za towary handlowe.

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie zidentyfikowała żadnych uzgodnień, które spełniałyby kryterium schematu podatkowego, wobec czego w ww. okresie Spółka nie przekazała informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

VI. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów. Poniższa tabela przedstawia zestawienie transakcji kontrolowanych realizowanych przez Spółkę przygotowane na potrzeby informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • łączenia z innymi spółkami;
 • przekształcenia w inną spółkę;
 • wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki);
 • wymiany udziałów.

VII. Informacje o złożonych wnioskach

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych.

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie prawa Spółki do rozpoznania przychodu oraz kosztu podatkowego w transakcjach faktoringowych.

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążących informacji stawkowych.

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej oraz otrzymała Wiążącą Informację Akcyzową z dn. 18 czerwca 2021 r.

VIII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie dokonuje rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Tym samym w przypadku Spółki nie są dokonywane jakiekolwiek rozliczenia podatkowe z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.

ZAMÓW OFERTĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Salonu Firmowego Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Autoryzowanego Dealera Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, NIP 5730008637, REGON 150024122 („Dealer”) oraz SMP.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez SMP i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty („Oferta”).

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty,
 • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych SMP,
 • nadzoru nad procesem przygotowania i przesłania Oferty zgodnie ze standardami marki Suzuki.

W przypadku zamówienia Oferty od SMP, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty;
 • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przygotowania i przesłania Oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej z tytułu Oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, , dostawcy usług IT, call center) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@bocar.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z wybranym samochodem Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych innych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 ("SMP") oraz wybranego przeze mnie dealera moich danych osobowych w celach:

W przypadku Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. wyrażam zgodę na:

W przypadku wybranego przeze mnie dealera wyrażam zgodę na: