Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Przydatność pojazdów do odzysku i recyklingu

Aby utrzymać piękno ziemi i zamożność społeczeństwa dla kolejnych pokoleń, Suzuki Motor Corporation ustanowiło i podjęło realizację planu ochrony środowiska Suzuki 2015, a następnie 2020.

Uważamy, że naszym najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie wpływu na środowisko naturalne generowanego przez naszą działalność biznesową, opracowywanie produktów, które uwzględniają kwestie środowiska oraz promowanie operacji biznesowych zmniejszających wpływ na środowisko. W ten sposób pragniemy zbudować podstawę dla dalszych działań nie tylko na 2020 rok, który jest setną rocznicą założenia Suzuki Motor Corporation, ale również na następne 100 lat. Działaniom tym przyświecają 4 motywy: kontrola globalnego ocieplenia, promowanie ochrony środowiska, promowanie programu 3R (Reduce, Reuse and Recycle - ograniczenie, ponowne użycie i recykling) oraz wzmocnienie zarządzania środowiskiem.

W ramach promowania 3R podejmujemy działania polegające na efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz projektowaniu z uwzględnianiem przydatności do recyklingu i przy użyciu materiałów pozyskanych z recyklingu. Suzuki podejmuje starania, aby konstruowane pojazdy, przedmioty wyposażenia i ich części pozostawały przydatne do odzysku i recyklingu, jak również rozwijać sposoby ponownego użycia, odzysku i recyklingu pojazdów stanowiących odpad.

W Unii Europejskiej, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji a także zgodnie z przepisami poszczególnych krajów członkowskich, Suzuki Motor Corporation promuje zbiórkę i recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich baterii.

Nadto, Suzuki Motor Corporation pozostaje zobowiązane do dostarczania przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu aktualnych informacji dotyczących demontażu nowych modeli samochodów. Udzielanie takich informacji odbywa się za pośrednictwem Międzynarodowego Systemu Informacji o Demontażu IDIS (International Dismantling Information System) tworzonego wspólnie z innymi producentami samochodów.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych przez Suzuki Motor Corporation na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju sposobów ponownego użycia, odzysku i recyklingu pojazdów oraz ich części znajdą Państwo na stronie: https://www.globalsuzuki.com/corporate/csr_environment/environment/.

Zbieranie i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji zobowiązany jest więc przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Należy pamiętać, że demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Karą pieniężną zagrożone jest dokonanie poza stacją demontażu:

  • usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
  • wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,
  • wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajduje się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego danego województwa.

Utylizacja baterii i akumulatorów

Substancje zawarte w bateriach i akumulatorach pozostają szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi, dlatego też tak ważne pozostaje prawidłowe z nimi postępowanie. Prosimy pamiętać, iż zakazane jest umieszczanie zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Podlegają one zbieraniu selektywnemu, należy je więc zostawiać wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach i punktach zbiorczych.

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz rola gospodarstw domowych w jego odzysku

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Należy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla otaczającego środowiska naturalnego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami.

Należy pamiętać, iż obowiązujący system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym obejmuje każdy etap użytkowania takiego sprzętu, a więc również jego użytkowników (m. in. gospodarstwa domowe). To właśnie oni stanowią centralny jego punkt. Państwa pojazdy mogą zawierać sprzęt elektryczny i elektroniczny, który podlega zbiórce. W takim wypadku zobowiązani są Państwo do dostarczenia na własny koszt zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. m.in. punktu zbierania zużytego sprzętu lub punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.

Szczegółowe informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu można uzyskać u władz lokalnych – w Warszawie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Gospodarki Odpadami,
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa tel. 22 443 45 00.

ZAMÓW OFERTĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Salonu Firmowego Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Autoryzowanego Dealera Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, NIP 5730008637, REGON 150024122 („Dealer”) oraz SMP.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez SMP i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty („Oferta”).

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty,
  • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych SMP,
  • nadzoru nad procesem przygotowania i przesłania Oferty zgodnie ze standardami marki Suzuki.

W przypadku zamówienia Oferty od SMP, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty;
  • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przygotowania i przesłania Oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej z tytułu Oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, , dostawcy usług IT, call center) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@bocar.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z wybranym samochodem Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych innych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 ("SMP") oraz wybranego przeze mnie dealera moich danych osobowych w celach:

W przypadku Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. wyrażam zgodę na:

W przypadku wybranego przeze mnie dealera wyrażam zgodę na: